FAQ - LUFT TIL LUFT VARMEPUMPER

Kan jeg selv montere min luft til luft varmepumpe?
Andersen Electric luft til luft varmepumper (til vægmontering eller gulvmodellen) SKAL tilsluttes af en autoriseret kølemontør med gyldigt KMO-bevis.
Hvad betyder SCOP/virkningsgrad?
SCOP - værdi angiver forholdet mellem tilført og afgivet effekt.
Hvis SCOP ligger på eksempelvis 4,0 betyder det, at hver gang du bruger 1 kr.; får du varme for 4 kr.
Hvad vil det sige, at Andersen Electrics varmepumper er tilpasset til det nordiske klima?

Der er indbygget anti-frost funktion i vores varmepumper, hvilket betyder, at indendørs temperatur aldrig vil være under +8°C.

Der er yderligere indbygget ekstra varmelegeme i udendørs delen, som gør, at den kan virke effektivt helt ned -25°C.

Kan jeg varme hele huset op med én luft til luft varmepumpe?
Varmepumpe er en supplerende opvarmning, men vælger du en løsning med flere anlæg, opnår du en bedre fordeling af varmen. I databladene til vores varmepumper kan du se, hvor stort et areal vi anbefaler ved brug af en varmepumpe.
Min varmepumpe henter ikke luft udefra, hvordan får jeg renere luft?

Vores varmepumper har indbyggede filtre som rengør luften for støvpartikler. Nogle af modellerne har HD-filtre, som fjerner selv de helt små partikler.

Fungerer Andersen Electric luft til luft varmepumpe også som aircondition/klimaanlæg?

Alle vores luft til luft varmepumper kan også fungere som aircondition/klimaanlæg.

Fungerer Andersen Electric luft til luft varmepumpe også som affugter?

Alle vores luft til luft varmepumper har også affugterfunktion, dog anbefaler vi ikke dette som primær funktion.

Nordic Vægmonteret Varmepumpe

Apollo Vægmonteret Varmepumpe

Hvad skal jeg gøre, hvis disse fejlkoder bliver vist på displayet: E(x), P(x), F(x) EH(xx), EL(xx), EC(xx), PH(xx), PL(xx), PC(xx)?

Enheden kan stoppe driften eller fortsætte med at køre sikkert. Hvis indikatorlamperne bliver ved med at blinke eller fejlkoder vises, skal du vente i ca. 10 minutter. Problemet kan løse sig selv.

Hvis ikke, afbryd strømmen, og tilslut den igen. Tænd for enheden. Hvis problemet fortsætter, skal du afbryde strømmen og kontakte det nærmeste kundeservicecenter.

Enheden kan ikke tændes, når jeg trykker på ON/OFF.

Enheden har en 3-minutters beskyttelsesfunktion, der beskytter enheden mod overbelastning. Enheden kan ikke genstartes indenfor tre minutter efter, at den er slukket.

Enheden skifter fra KØLE-/VARME- tilstand til BLÆSER- tilstand.
1. Enheden kan skifte indstilling for at forhindre is i at dannes på enheden. Når temperaturen stiger, vil enheden begynde at køre i den tidligere valgte tilstand igen.

2. Den indstillede temperatur er nået, hvilket får enheden til at slukke kompressoren. Enheden vil fortsætte sin drift, når temperaturen ændrer sig igen.

Den indendørs enhed udsender en hvid tåge.

I fugtige områder kan en stor temperaturforskel mellem rummets luft og den konditionerede luft forårsage hvid tåge.

Både indendørs og udendørs enheder udsender hvid tåge

Når enheden genstarter i VARME-tilstand efter optøning, kan hvid tåge udsendes på grund af fugt genereret fra optøningsprocessen.

Hvorfor laver indendørs enhed lyde?

1. En lyd af brusende luft kan forekomme, når spjældet nulstil- ler sin position.

2. En knirkende lyd kan forekomme efter at have kørt enheden i VARME-tilstand på grund af udvidelse og sammentrækning af enhedens plastdele.

Både den indendørs og udendørs enhed udsender lyde. Hvorfor?

1.  Lav hvislende lyd under drift: Dette er normalt og skyldes at kølemidlet strømmer gennem både den indendørs og udendørs enhed.

2. En lav hvislende lyd når systemet starter, netop er holdt op med at løbe, eller afrimes: Denne støj er normal og forårsa- ges af at kølegassen stopper eller ændrer retning.

3. Knirkende lyd: Normal udvidelse og sammentrækning af plast- og metaldele forårsaget af temperaturændringer un- der drift kan forårsage knirkelyde.

Den udendørs enhed laver lyde. Hvorfor?

Enheden vil lave forskellige lyde baseret på dens aktuelle driftstilstand.

Der udsendes støv fra enten den indendørs eller udendørs enhed. Hvorfor?

Enheden kan samle støv i længere perioder uden brug og blæser det ud, når den tændes. Dette kan afbødes ved at dække enheden til under lange perioder med inaktivitet.

Enheden udsender en dårlig lugt. Hvorfor?

1. Enheden kan absorbere lugte fra omgivelserne (såsom møbler, kogning, cigaretter, etc.), som vil blive udsendt under driften.

2. Enhedens filtre er blevet mugne og skal rengøres.

Udedelens blæser kører ikke. Hvorfor?

Under drift justeres blæserhastigheden for at optimere produktets drift.

Betjeningen er uberegnelig, uforud- sigelig, eller enheden reagerer ikke. Hvad kan jeg gøre ved det?

Interferens fra mobiltelefonmaster og signalboostere kan få enheden til at fungere forkert. I dette tilfælde skal du prøve følgende:
- Afbryd strømmen, forbind så igen.

- Tryk på ON/OFF-knappen på fjernbetjeningen for at gen- starte driften.

Mit klimaanlæg køler ikke nok. Hvordan kan jeg løse det?
 
Mulige årsager
Løsning
Temperaturindstilling kan være højere end stuetemperatur
Sænk temperaturindstillin- gen
Varmeveksleren på den indendørs eller udendørs enhed er snavset
Rengør den berørte varme- veksler
Luftfilteret er snavset
Fjern filteret og rengør det i henhold til vejledningen
Enhedens luftindtag eller udløb er blokeret
Sluk for enheden, fjern forhindringen og tænd enheden igen
Døre og vinduer er åbne
Sørg for, at alle døre og vinduer er lukkede, mens du betjener enheden
Overdreven varme genere- res af sollys
Luk vinduer og gardiner i perioder med høj varme eller meget sol
For mange varmekilder i rummet (folk, computere, elektronik, osv)
Reducer mængden af varmekilder
Lav niveau af kølemiddel på grund af lækage eller langvarig brug
Kontakt autoriseret køle- montør for kontrol af lækager og evt. påfyldning af kølemiddel
Enheden fungerer ikke. Hvad skal jeg gøre?
 
Mulige årsager Løsning

Strømsvigt

Vent på at strømmen ven- der tilbage

Strømmen er slukket

Tænd for strømmen

Sikringen er brændt ud

Udskift sikringen

Fjernbetjeningens batterier er brugt op

Udskift batterierne

Enheden starter og stopper ofte
 
Mulige årsager Løsning

Der er for meget eller for lidt kølemiddel i systemet

Kontakt autoriseret køle- montør, der kan kontrollere for utætheder og evt. genopfyldning af kølemiddel

Inkompressibel gas eller fugt er kommet ind i syste- met.

Kontakt autoriseret køle- montør, der kan udtømme og genopfylde systemet med kølemiddel

Kompressoren er i stykker

Kontakt autoriseret køle- montør, der kan udskifte kompressoren

Dårlig varmeydelse
 
Mulige årsager Løsning

Udetemperaturen er meget lav

Bruge anden varme kilde som hjælpevarme

Vinduer og døre er åbne

Sørg for, at alle døre og vinduer er lukkede under brug

Lav niveau af kølemiddel på grund af lækage eller langvarig brug

Kontakt autoriseret køle- montør for kontrol af lækager og evt. påfyldning af kølemiddel

Nohr Mobil Varmepumpe

Enheden kan ikke tændes, når du trykker på ON/OFF
 
Mulige årsager
Løsning
P1 fejlkode
Bakken til vandopsamling er fuld
Sluk for enheden, dræn van- det fra vandopsamlingsbak- ken og genstart enheden.
I KØLE-tilstand: Rumtemperaturen er lavere end den indstillede tempe- ratur
Nulstil temperaturen
Enheden varmer ikke optimalt
 
Mulige årsager
Løsning

Luftfilteret er blokeret med støv eller dyrehår

Sluk for enheden og rens filteret i henhold til vejledningen

Udblæsningsslangen er ikke tilsluttet eller blokeret

Sluk for enheden, frakobl slangen, tjek så for blokeringer og tilslut slangen

Enheden køler ikke optimalt
Mulige årsager
Løsning

Temperaturindstillingen er for høj

Sænk temperaturen

Vinduer og døre i rummet er åbne

Sørg for, at alle vinduer og døre er lukkede

Rumarealet er for stort

Dobbelt-tjek området der køles

Der er varmekilder i rum- met

Fjern varmekilder hvis dette er muligt

Enheden er støjende og vibrerer for meget
 
Mulige årsager
Løsning

Underlaget er ikke plant

Placer enheden på en flad, vandret overflade

Luftfilteret er blokeret med støv eller dyrehår

Sluk for enheden og rens filteret i henhold til vejlednin- gen

Enheden siger en klukkende lyd
 
Mulige årsager
Løsning

Denne lyd forårsages af strømmen af kølemiddel inde i enheden

Dette er normalt

Kvalitet

symbol kvalitet

Energibesparelse

symbol energibesparelse

Komfort

komfort

Andersen Electric A/S
Saltebakken 29
DK-9900 Frederikshavn
CVR: 40810102
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webbureau ITTP