Reklamation og garantibestemmelser

Garantibestemmelser

Bilag 1 til Salgs- og leveringsbetingelser

Følgende vilkår er gældende for den garanti (”Garantien”), som ydes af Andersen Electric A/S (”AE”):

1. Definitioner:

Medmindre andet fremgår af teksten, skal definitionerne angivet i AE’s Salgs- og leveringsbetingelser værende gældende i nærværende Garanti.

2. Anvendelsesområde:

2.1 Garantien omfatter AE’s varmepumper, som er købt af installatører direkte fra AE (”Installatør”), og som er eller bliver installeret hos private forbrugere eller erhvervsdrivende (”Slutkunden”). Garantien ydes alene til fordel for Installatøren (AE’s direkte aftalepart) og kan således ikke påberåbes af Installatørens aftalepart (herunder Slutkunden) eller anden tredjemand – ej heller ved Installatørens konkurs, eller såfremt Installatøren undergives rekonstruktionsbehandling.

2.2 For luft til luft varmepumper gælder garantien i 3 år fra det tidspunkt hvor luft til luft varmepumpen installeres hos Slutkunden.

2.3 For luft til vand varmepumper gælder garantien i 5 år fra det tidspunkt hvor luft til vand varmepumpen installeres hos Slutkunden.

2.4 Garantien gælder alene for Produkter, der er registreret på AE’s hjemmeside senest 2 uger efter installation hos Slutkunden eller som er installeret af AE’s servicepartnere.

2.5 Garantien omfatter alene produkter, der er installeret hos en Slutkunde i Danmark (kun brofaste øer).

2.6 AE kan til enhver tid ændre garantivilkårene og tilbagekalde Garantien. Enhver ændring eller tilbagekaldelse af Garantien har virkning fra tidspunktet for offentliggørelsen af ændringen eller tilbagekaldelsen på AE’s hjemmeside (www.andersen-electric.com) og omfatter varmepumper bestilt efter dette tidspunkt.

3. Garanti:

3.1 Garantien dækker (såfremt betingelserne for garantien som nærmere beskrevet i afsnit 4 er opfyldt) fabrikationsfejl og materialefejl på varmepumpen, som viser sig i garantiperioden og som er opstået under normal drift.

3.2 I tilfælde af fabrikationsfejl og materialefejl der er omfattet af garantien, vil AE – efter AE’s eget valg – enten reparere og/eller udskifte reservedele eller udskifte varmepumpen. Garantien dækker ikke omkostninger som følge af at pladsforholdene gør arbejdet særlig vanskeligt eller omkostninger til udstyr som f.eks. kran, lift, stillads, etc. Garantiarbejdet skal udføres af en installatør, som er valgt af AE. Udbedringsarbejde som er udført uden foregående aftale med AE, er ikke dækket af garantien og erstattes ikke af AE.

3.3 Garantien giver ikke Installatøren andre rettigheder end anført i denne Garanti, og installatøren kan ikke rette krav mod AE af nogen art, herunder krav om forholdsmæssigt afslag, erstatning, herunder erstatning af omkostninger til el, fejlsøgning, dagbod eller lignende. Det præciseres, at Garantien alene ydes til fordel for Installatøren (AE’s direkte aftalepart), som nærmere beskrevet i punkt 2.2, hvorefter Slutkunden eller tredjemand i øvrigt ej heller kan rette krav mod AE af nogen art.

3.4 Hvis det under garantiarbejdet viser sig, at fejlen på varmepumpen ikke er dækket af Garantien, men skyldes fejlagtig montage, håndtering, anvendelse, manglende rengøring, manglende vedligeholdelse eller lignende, og ved udkald i anledning af Installatørens uvilje til selv at forsøge at genstarte varmepumpen efter anvisninger fra teknisk support, faktureres den person/virksomhed som har oprettet sagen hos AE, for den anvendte tid i forbindelse med udkald, fejlfinding, reparation og/eller udskiftning, til AE’s gældende timetakst*. *Se www.andersen-electric.com for gældende timetakst.

3.5 Garantien gælder ikke, hvis fejl ved varmepumpen skyldes:

 • Udefrakommende forhold, fremmede elementer;
 • Ændringer eller tilføjelser til varmepumpen;
 • Forkert brug, forkert installation, fejlopsætning i varmepumpens styring;
 • Hærværk, forsømmelse;
 • Utilstrækkeligt netværk, fejl på router eller udfordringer forbundet med app;
 • Fejl der skyldes forhold ved eller fejl på bygningens elinstallation, rørinstallation, rørstørrelse på vandrør, gulvvarme, radiator størrelse etc.;
 • Sammenkobling eller installation af varmepumpen med andre varmegivere som f.eks. solvarme, eksterne styringer, pumper og lignende, der ikke er beregnet til formålet;
 • Storm, frost, korrosion, lyn, overspænding, jordskælv, højvande, hagl, jordskred, oversvømmelse, eksplosion, brand og force majeure i øvrigt.

3.6 Følgende forhold betragtes ikke som fabrikationsfejl eller materialefejl, og er derfor ikke dækket af garantien:

 • Manglende kølemiddel.
 • Visuelle forringelser, som er indtrådt efter levering.
 • Dele, der må betragtes som almindelige sliddele, herunder filtre, 3-vejs ventil, mekanisk føler, varmeveksler, cirkulationspumpe, blæsermotor og lignende dele.

4. Betingelser for garanti:

4.1 AE har til brug for levering af luft til vand varmepumper udarbejdet en afleveringsrapport i blanketform. Denne afleveringsrapport skal være udfyldt ved aflevering af installationen til Slutkunden. Afleveringsrapporten skal opbevares af Slutkunden, eventuelt med kopi hos Installatøren.

4.2 Varmepumpen skal være installeret af en autoriseret- og KMO-certificeret installatør og den gældende lovgivning skal følges. Hvis det er en luft til vand varmepumpe skal det relevante principdiagram følges, se punkt 3.4. Alt el-arbejde i forbindelse med installationen skal være udført af autoriseret el-installatør og alt VVS-arbejde skal være udført af autoriseret VVS-installatør.

4.3 Varmepumpen skal serviceres af en af AE godkendt autoriseret- og KMO-certificeret instal- latør og være i overensstemmelse med dansk lovgivning. AE har udarbejdet en formular til servi- cerapport, som kan rekvireres ved henvendelse til AE, som skal udfyldes i forbindelse med ser- viceringen af varmepumpen. I Danmark er det – på tidspunkt for afgivelse af denne Garanti – et lovkrav, at varmepumper med en kølemiddelsfyldning >1 kg. skal serviceres én gang årligt. AE kræver dog, i forhold til denne garanti, at alle varmepumper, uanset fyldningsmængde, serviceres mindst én gang om året.

4.4 Såfremt ovenstående betingelser i punkt 4.1 til 4.3 for Garantien ikke er opfyldt, bortfalder Garantien, og der kan i den forbindelse ikke gøres nogen form for krav gældende overfor AE.

5. Påberåbelse af garantien:

5.1 Meddelelse i forbindelse med påberåbelse af garantien skal sendes ind via www.anders- en-electric.com, i garantiperioden og straks efter at fejlen er opdaget. Andre henvendelser vil ikke blive håndteret.

5.2 Meddelelsen i henhold til punkt 5.1 skal være ledsaget af original salgsfaktura, samt bevis for udfyldt Afleveringsrapport i henhold til punkt 3.1 (denne betingelse gælder alene for luft til vand varmepumper). Ligeledes skal meddelelsen i henhold til punkt 5.1 også være ledsaget af kopi(er) af servicerapport, hvis pumpen er ældre end 1 år, jf. punkt 4.3.

5.3 AE kan afvise en reklamation, hvis fejlen er utilstrækkeligt beskrevet eller der ikke medfølger relevant dokumentation.

6. Lovvalg og værneting:

6.1 Garantien er underlagt samme bestemmelser vedrørende lovvalg og værneting, som gør sig gældende for Salgs- og leveringsbetingelserne, jf. punkt 16 i Salgs- og leveringsbetingelserne.

Kvalitet

symbol kvalitet

Energibesparelse

symbol energibesparelse

Komfort

komfort

Andersen Electric A/S
Saltebakken 29
DK-9900 Frederikshavn
CVR: 40810102
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webbureau ITTP